Skip to content
You are here : Home อัตราค่าบริการ วิธีชำระค่าบริการ
 
วิธีชำระค่าบริการ

กรุณาโอนหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร -- ธนาคารกรุุงเทพ
เลขที่บัญชี --  935-006088-6
ชื่อบัญชี -- หจก. บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์
สาขา -- ตลาดยิ่งเจริญ

**หลังจากโอนเงินค่ามัดจำ/ ค่าบริการแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงการชำระเงินของท่านที่ 0877850405 (พอลล่า) หรือ 0846449002 (แอน) หรือ แฟ็กซ์ Pay-in Slip มาที่ Tel/Fax : 02-1975255 **

เพื่อเราจะได้เริ่มแปลเอกสารของท่านและเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด

 

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th