Skip to content
You are here : Home มุมความรู้ ทุนการศึกษา
 
ทุนการศึกษา

สำหรับทุนการศึกษาในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แหล่งทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

ทุน Shell Thailand
รายละเอียด : เป็นทุนการศึกษา จากบริษัทเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด - Shell Centenary Scholarship  
สถานที่ติดต่อ : บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กท.10110 โทร 0-2262-6512 หรือ www.shell.co.th 

ทุนบริษัท พานาโซนิค 
รายละเอียด : ทุนพานาโซนิค หรือทุน MEI
สถานที่ติดต่อ : บริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 52/305 ม.1 ถ.เสรีไทย เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0-2731-8888 หรือ http://panasonic.co.th

ทุนวิจัยอุษาคเนย์ 
รายละเอียด : มูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 
สถานที่ติดต่อ : ผู้สนใจสมัครทุนดังกล่าว ติดต่อขอรับและส่งใบสมัครไปยังแหล่งทุนที่ The Tokyo Joint Secretariat for SEASREP,C/O The Toyota Foundation Shinjuku, Mitsui Building 2-1-1 Nishi Shinjuku-ku Tokyo 163-0437 Japan, Tel: 81-3-3344-1701 Fax: 81-3-3342-6911 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it หรือ The SEASREP Council, 20 F Escaler Street, Loyola Heights, Quezon city, 1108 Philippines Tel/Fax: 63-2-433-4751 Website: www.seasrep.org

ทุน ซิตี้แบงค์   
สถานที่ติดต่อ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ฝ่ายปชส. ธนาคารซิตี้แบงค์ โทร.0-22322904     

ทุน GEP
รายละเอียด : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติดภาพ (GEP) ร่วมกับ Council for Educational Travel U.S.A.    
สถานที่ติดต่อ : สมัครและสอบที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP) ตึกชิโน-ไทยทาวเวอร์ เลขที่ 32 ซ.สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กทม. 10112 โทร.0-2260-1244 หรือ โรงเรียนในโครงการ ASP-UNESCO ทุกแห่ง  

ทุน AFS
รายละเอียด : มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โดยการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ    
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ โทร.0-2574-6197 

ทุน ยูซีอี (UCE) 
รายละเอียด : โครงการเยาวชนยูซีอี โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทย    
สถานที่ติดต่อ : สำนักโครงการเยาวชนซูซีอี เลขที่ 16 ซ.โชคชัยร่วมมิตรแยก 11 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10310 โทร. 0-26900375-7 

ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  
สถานที่ติดต่อ : ขอใบสมัครจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสังกัดหรือสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ มูลนิธิดำรงชัยธรรม (สมัครรับทุน) เลขที่ 209/1 อาคารซีมิค บี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-664-4000 ต่อ 1759-60

ทุนมูลนิธิสิกขาเอเซีย
สถานที่ติดต่อ : มูลนิธิสิกขาเอเชีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 กทม. 10110 หรือ ที่โครงการบ้านพักสันติวัน มูลนิธิสิกขาเอเชีย อ.ป. จ.พะเยา โทร 02-2497567-8 (กรุงเทพฯ) (054) 429-502 (พะเยา)

ทุนบุญรอดพัฒนา
รายละเอียด : เป็นนิสิต นักศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาพิจารณามอบทุนนี้ให้
สถานที่ติดต่อ : หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทุน ของสถาบันที่ศึกษาอยู่

ทุนวายอีเอส (YES)
สถานที่ติดต่อ : โครงการ Yong Exchange Service (YES) เลขที่ 10/36 ม.สวนทิพย์ ถ.คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 หรือ อ่านรายละเอียดที่ http://www.y-yes.com , http://www.usascholarship.com

ทุน Japan - IMF
รายละเอียด : สถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) และสถาบันการศึกษานานาชาติ
(ไอไออี) สถานที่ติดต่อ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.imf.org หรือ โทร (02) 639-2700 ต่อ 119

ทุน ส.ย.ช.
รายละเอียด :  1. ทุนเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์  2. โครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน - ญี่ปุ่น  3. โครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการกรม ( ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เลขที่ 618/1 ถ . นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร . 0 2255 5250-7

ทุนวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – เยอรมัน 
2. ทุนทำวิจัยในประเทศไทย 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย – อาเซียน 
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ 10900 โทร . 0 2561 2445 ต่อ 456 , 0 2579 2690  

ทุนวิจัย สวทช .
สถานที่ติดต่อ : งานประสานงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรม โทร . 0 2644 8150 ต่อ 405

ทุนคุรุสภา
รายละเอียด : ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา  สถานที่ติดต่อ : สมาชิกคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ฝ่ายมูลนิธิและกองทุน กองสวัสดิการและสวัสดิภาพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 3 ชั้น 3 โทร . 0 2282 6846

ทุน สกว .
รายละเอียด :
1. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

  1.1 ทุนส่งเสริมการวิจัย ( เมธีวิจัยอาวุโส สกว .)
  1.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา 
  1.3 ทุนพัฒนานักวิจัย 
  1.4 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
  1.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
  1.6 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
2. ทุนวิจัยและพัฒนา 
3. ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ . พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือดูรายละเอียด : ที่ http://www.trf.or.th โทร . 0 2298 0455-75

 

ทุน พสวท.
รายละเอียด : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการพสวท.
สถานที่ติดต่อ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2308

ทุนสำนักงานพลังงานแห่งชาติ 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ หรือ www.nepo.go.th  โทร. 0-2612-1555 ต่อ 373/376

ทุนกองทัพอากาศ 
รายละเอียด : เป็นทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว 
สถานที่ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๔-๒๖๔๘ (วันราชการ) และหมายเลขโทรศัพท์๐-๒๕๓๔-๒๖๔๙ (วันหยุดราชการ)

ทุน IAESTE
รายละเอียด : ทุน IAESTE Thailand เป็นทุนที่ เปิดรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศทั่วโลก โดยแบ่งทุนฝึกงานเป็น 2 ประเภท
1.ทุนฝึกงานประเภทที่1 นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
2.ทุนฝึกงานประเภทที่ 2 บริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนจำนวนหนึ่งให้แก่นักศึกษาไทยในระหว่างฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
สถานที่ติดต่อ : โครงการ ทุน IAESTE Thailand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร (02) 9132500-4 ต่อ 1025  

ทุนวิจัย API
รายละเอียด : ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (API Fellowships Programs) 
สถานที่ติดต่อ : ทุนปัญญาชนสาธารณะ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารประชา ธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ . พญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทร .0 2218 7422  

ทุนทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ :  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการงานบริการ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยที่สังกัด 

ทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่ติดต่อ :  ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 276-1040 ต่อ 1171-3 

ทุนส่งเสริมการผลิตครูของ สสวท. 
รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา ตึกวิทยาศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ หรือ อ่านรายละเอียดที่ http://www.sci.ku.ac.th

 ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายวิเทศและชุมชนสัมพันธ์ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 5 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โทร (02) 954-7300 ต่อ 278 หรือ 271

ทุนจุฬาชนบท  
สถานที่ติดต่อ : หัวหน้าหน่วยจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี3 ชั้น 3 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทุนรัฐบาลอเมริกา
รายละเอียด : ทุนฟุลไบรท์ ,ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ,ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย ,ทุนอบรมดูงาน,ทุนสำหรับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
 สถานที่ติดต่อ : www.fulbrightthai.org    โทร 0-2258-0581-2

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
รายละเอียด : ทุนศึกษาต่อปริญญาโท
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตออสเตรเลีย เลขที่ 37 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร (02) 287-2680

ทุนรัฐบาลเบลเยี่ยม
รายละเอียด : ทุนภายใต้โครงการความช่วยเหลือทวิภาคีที่ให้กับรัฐบาลไทย ทุนศึกษา/ฝึกอบรมนานาชาติ
 สถานที่ติดต่อ :  สถานทูตเบลเยียม เลขที่ 44 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 236-0150

ทุนรัฐบาลออสเตรีย
รายละเอียด : ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ทุนฝึกอบรม ทุนทำวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ออสเตรีย
 สถานที่ติดต่อ :  สถานทูตออสเตรีย โทร. (02) 287- 3970

ทุนมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม
รายละเอียด : ทุนศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตบรูไน ดารุสซาลาม เลขที่ 132 สุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทุนศึกษาต่อแคนาดา
รายละเอียด : Graduate Research Assistantshipt หรือ Graduate Teacher Assistantship
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์กลางการศึกษาแคนาดาประเทศไทย www.studyincanada.com 

ทุนรัฐบาลจีน
รายละเอียด : ส่วนใหญ่เป็นทุนแลกเปลี่ยนผ่านหน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆ โดยผ่านกรมวิเทศสหการ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบเป็นการภายใน
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตจีน เลขที่ 57 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10130 โทร (02) 2457043-4

ทุนรัฐบาลอังกฤษ
รายละเอียด : The Chevening Scholarship Schame ทุนระดับอนุปริญญา ทุนศึกษาต่อปริญญาโท โดยจัดสรรผ่านบริติชเคานซิล
สถานที่ติดต่อ : บริติชเคานซิลทั้ง 2 แห่ง คือ ส่วนกลางจุฬาลงกรณ์ 64 และ เลขที่ 198 ถ.บำรุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 หรือ www.chvening.com , www britishcouncil.or.th โทร. 0-2652-5480

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเชค
รายละเอียด : ทุนศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตสาธารณรัฐเชค เลขที่ 71/6 ร่วมฤดีซอย 2 ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330  โทร. (02) 253-5370

ทุนรัฐบาลเดนมาร์ก รายละเอียด : ทุน Danida's Scholarships โดยให้ทุนผ่านสถาบัน AIT , ปริญญาตรีและโทสถาบัน CBS (Copenhagen Business School), ปริญญาโททาง Business Economics
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตเดนมาร์ก เลขที่ 10 ซ.อรรถการประสิทธิ์ ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-213-2021-5   

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
รายละเอียด : ทุนไอเฟล ศึกษาต่อปริญญาโท ทุนนี้มีทั้งแบบ Full Scholarships และ Haif Scholarships
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตฝรั่งเศส ซ.รุ่งประสิทธิ์ (ซ.36) ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร (02) 266-8250-6  

ทุนรัฐบาลอียิปต์
รายละเอียด : ให้โดยมหาวิทยาลัย al-Azhar โดยใช้ภาษาอาหรับในการเรียน ทุนที่ให้ได้แก่ ทุนศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนศึกษาปริญญาตรี
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตอียิปต์ (02) 262-0236  

ทุนรัฐบาลเยอรมันนี
รายละเอียด : ทุนปริญญาโท ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก โดยแบ่งประเภททุนดังนี้
1. Long Term Research Fellowships
2. Sandwich Fellowships
3. Short term Fellowships (2-6 months)
4. Scholarships for postgraduate Course
5. Study Visits for Academics
6. Programs for Fellowship Holders Re-Invitation Pro
ทุนพิเศษ German-Siemen Scholarship Program Asia 21st Century
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตเยอรมนี หรือที่ DAAD เลขที่ 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทรซอย 1 กรุงเทพฯ 10120  (02) 286-4845 www.daad.com

ทุนรัฐบาลกรีซ
รายละเอียด : แบ่งเป็นประเภทดังนี้
1. ศึกษาในระดับ postgraduate และ Doctoral Study
2. การศึกษาทำวิจัยสำหรับผู้จบปริญญาเอกแล้ว
3. ศึกษาต่อด้าน Greek Language , Literture, Philosophy History and Art for professors of Greek in foreign Universities
4. การศึกษาหลักสูตรพิเศษด้าน FINE ART
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตกรีซ ประจำประเทศไทย โทร. (02) 679-1462  

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
รายละเอียด : ทุนศึกษาปริญญาตรี ทุนนักเรียนวิจัย
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น เลขที่ 1674 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2259-0234-7

ทุนรัฐบาลอิรัก
รายละเอียด : ให้ทุนสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตอิรัก เลขที่ 47 ถ.ประดิพัทธิ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02) 278-5335  

ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้
รายละเอียด : สาขาที่ให้ทุน ได้แก่ humanities , Social , Natural Sciences และสาขาอื่นๆ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีทุนวิจัยแบบ 1 ปี และแบบ 6 เดือน
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตเกาหลีใต้ เลขที่ 23 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.(02) 247-7537

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย
รายละเอียด : เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้จบปริญญาตรี (ข้าราชการ) และกำลังทำงานอยู่ ไปศึกษาต่อปริญญาโท
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตมาเลเซีย เลขที่ 33-35 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-679-2190  

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
รายละเอียด : เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าทางวิชาการ
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตเม็กซิโก (02) 285-0995  

ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
รายละเอียด : แบ่งเป็น
ทุน UFP สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีไม่เกิน 2 ปี ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท
ทุน NFP สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (02) 254-9701  

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์
รายละเอียด : แบ่งเป็น ทุนสำหรับข้าราชการไทยไปศึกษาต่อ และดูงานฝึกอบรมระยะสั้น และทุนสำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
สถานที่ติดต่อ :  สถานทูตนิวซีแลนด์ (02) 254-1610  

ทุนรัฐบาลโปรตุเกส
รายละเอียด : มีทุนสำหรับประเทศทางตะวันออก ดังนี้
1. Short Term Scholarships
2. Scholarships for Year-long Course to Develop knowledge of the Portuguese Language and Oriental Languages and Cultures
3. Scholarships for Artistic Development
4. Scholarships for Doctorates and Master's Degrees Research Scholarships
5. Research Scholarships
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตโปรตุเกส เลขที่ 26 ตรอกกัปตันบุช กรุงเทพ 10500 โทร.  (02) 234-7435  

ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รายละเอียด : ศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยทุนนี้สำหรับศึกษาต่อด้านกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการแพทย์ 
สถานที่ติดต่อ : กรมวิเทศสหการ หรือ สถานทูตรัสเซีย โทร. 0-2282-1302  

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์
รายละเอียด : สำหรับนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ โดยรับสมัครประมาณเดือนเมษายน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1. ASEAN Secondary Three Scholarships สำหรับนักเรียน ม.2-3 ไปศึกษาต่อ ม.3-4 ที่สิงคโปร์
2. ASEAN Pre-University Scholarships สำหรับนักเรียน ม.4-5 ไปศึกษาต่อ ม.5-6 ที่สิงคโปร์
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตสิงค์โปร์ เลขที่ 129 ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 ขอใบรับสมัครที่กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารกรมการศึกษานอกโรงเรียนชั้น 1โทร. 0-2282-1302  

ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์
รายละเอียด : ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ทุนศึกษาวิจัย ในมหาวิทยาลัยสวิตเซอร์แลนด์ ที่ Fine Arts หรือ Music School  
สถานที่ติดต่อ : สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ โทร.0-2253-0156  

ทุนรัฐบาลไต้หวัน
รายละเอียด : ทุนศึกษาต่อด้านภาษา
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 195 ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2670-0200

 
 

ตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร ฟรี !

ไฟล์เอกสาร:
* ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
 ต่อ
เป็น
*กรณีแปลเป็นหลายภาษา ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
วัน
*กรณีแปลด่วนกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์หลังจากส่งไฟล์

ติดต่อเรา

โทร: 084-644-9002 คุณพอลล่า
085-569-3944 คุณแอน
อีเมล์: info@bangkokservice.co.th